Pravidla

"Inspirace PEPCO"

Pravidla propagační akce

 

Odstavec 1

Obecná ustanovení

1. Tato pravidla (dále pravidla) stanoví smluvní podmínky, kterými se řídí propagační akce"Inspirace PEPCO" (dále akce).

2. Akci pořádá společnost Testardo Gram Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Prosta 51, 00-838 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vnitrostátního soudního rejstříku u okresního soudu pro hlavní město Varšavu, 12. obchodního oddělení vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000045424, NIP (DIČ) 5260213907, REGON (IČ) 002027411, se základním kapitálem 2 250 000,00 PLN (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc zlotých nula grošů) (dále pořadatel), jednající jménem společnosti PEPCO Poland Sp. z o.o. se sídlem v Poznani, ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznaň, zapsané v obchodním rejstříku vnitrostátního soudního rejstříku okresního soudu v Poznani - Nové Město a Wilda v Poznani, 8. obchodního oddělení vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000111962, NIP 7822131157, REGON 639669292, se základním jměním 27 000 000,00 PLN (slovy: dvacet sedm milionů zlotých nula grošů) (dále PEPCO).

3. Pořadatel bere na vědomí, že akce není tombola, sázka, propagační loterie ani jakákoliv jiná hazardní hra definovaná v zákoně o hazardních hrách z 19. listopadu 2009 3. (Sb. zákonů 2009, č. 09, položka 1540).

4. Ceny jsou sponzorovány společností PEPCO.

5. Podrobné informace o akci lze nalézt na webu www.inspirace.pepco.cz, www.pepco.cz, na profilu online sociální sítě Facebook® dostupném na: www.facebook.com/pepcocz (dále fanpage) a prostřednictvím reklamních příspěvků, které propagují "PEPCO Inspirace". Pravidla soutěže budou k dispozici na webech www.inspirace.pepco.cz a www.pepco.cz.

Odstavec 2

Trvání akce

1. Akce začíná 8. srpna 2018 a pokračuje až do ukončení pořadatelem. Informace o ukončení akce budou zveřejněny na webu www.inspirace.pepco.cz.

2. Akce bude realizována v České republice.

Odstavec 3

Pravidla akce

1.

1. Akce je určena pro fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky: (a) osoby, které jsou rezidenty České republiky; (b) osoby, které jsou spotřebitelé ve smyslu článku 221 polského občanského zákoníku z 23. dubna 1964 (zákon z roku 1964, č. 16 položka 93) (dále občanský zákoník); (c) osoby, které dosáhly věku 18 let a mají plné oprávnění k provádění zákonných transakcí podle obecně platných právních předpisů; (d) osoby, které jsou českými státními příslušníky (dále účastníci).

2. Osoby zaměstnané pořadatelem nebo PEPCO, případně společnostmi skupiny PEPCO v České republice, ať již v pracovním poměru, tak podle jiné občanskoprávní smlouvy nebo členové jejich rodin, nejsou způsobilé k účasti v akci. Rodinnými příslušníky zaměstnanců se rozumějí předkové, potomci, manželé, sourozenci, spolubydlící osoby, osvojené osoby a osvojitelé.

3. Účast v akci je dobrovolná.

4. Chce-li se účastník zapojit do akce, musí provést jeden z níže uvedených postupů:

(i) Účastníci musí splňovat všechny následující podmínky:

a. mít ověřený, individuální a aktivní účet u jedné z následujících služeb: Facebook®, Instagram® nebo Twitter® (dále souhrnně služby a jednotlivě služba), obsahující pravdivé údaje týkající se účastníka;

b. udělit souhlas k přístupu k veřejným informacím dostupným na profilu účastníka pomocí jedné ze služeb;

c. nahrát do profilu v jedné ze služeb fotografii nebo video (dále projekt) zobrazující nápad pro použití produktů PEPCO a označit je hashtagem #inspiracepepco . Projekt může zobrazit pouze snímek účastníka nebo dítěte mladšího 16 let, je-li účastník jejich statutárním/zákonným zástupcem (dále dítě).

d. přijmout pravidla a souhlasit se zpracováním osobních údajů účastníka, například: uživatelského jména použitého pro účely služby nebo jména a příjmení, snímku účastníka nebo dítěte (pokud je zapojeno do projektu) a také se zveřejněním projektu a použitím snímku účastníka nebo dítěte (pokud je zapojeno do projektu) poskytnutím souhlasné odpovědi na komentář přidaný pořadatelem projektu do projektu, jehož šablona je připojena jako Dodatek 1.

nebo

(ii) Podáním přihlášky do akce prostřednictvím odeslání vyplněného formuláře žádosti, který je k dispozici na webu: www.inspirace.pepco.cz (dále formulář), jehož šablona je připojena jako Dodatek 2. K účasti v akci, jak je popsáno výše, je účastník povinen odeslat formulář projektu a vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, snímek účastníka nebo dítěte (pokud je zapojeno do projektu) a také se zveřejněním projektu a použitím snímku účastníka nebo dítěte (pokud je zapojeno do projektu).

1.

5. Každý účastník se do akce může zapojit více než jednou a předložit libovolný počet projektů. Cenu uvedenou v odstavci 5 však lze získat pouze jednou.

6. Účastníci se mohou do akce zapojit pouze osobně. Je zejména nepřijatelné vytvářet osobní účty ve službách, které využívají osobní údaje třetích stran a zapojovat se do akce jménem těchto třetích stran.

7. Projekt nesmí zahrnovat žádný obsah, který je považován za urážlivý nebo obscénní. Projekt musí být projevem původní práce účastníka a nesmí porušovat práva třetích stran ani porušovat obecně platné zákony. Pokud projekt porušuje práva třetích stran včetně autorského práva nebo práva na ochranné známky loga, průmyslové vzory a další značky duševního vlastnictví, je nevhodný, urážlivý, vulgární nebo jinak porušuje dobré mravy, náboženské cítění, nebo zobrazuje obsah obecně považovaný za zavrženíhodný nebo nepřijatelný, a také pokud projekt zahrnuje obsah, který propaguje konkurenty PEPCO nebo výrobky konkurentů PEPCO, vyhrazuje si pořadatel právo odmítnout přijetí takového projektu, i když je předložen způsobem uvedeným v pravidlech.

8. Pokud je zjištěno, že došlo k porušení pravidel, pořadatel může účastníka z akce neprodleně vyloučit.

9. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv poruchy v provozu telekomunikačních spojení, serverů, rozhraní, prohlížečů, platforem služeb, s výjimkou úmyslného protiprávního jednání pořadatele.

10. Účastníkům akce nebudou vráceny žádné náklady ani jiné jimi vynaložené výdaje. Účastník nezískává právo na cenu za pouhou účast v akci.

11. Označením snímku nebo videa hashtagem #inspiracepepco nebo jeho zasláním pomocí formuláře a splněním ostatních podmínek uvedených výše se daný snímek nebo video stává projektem a osoba, která jej předložila, se stává účastníkem akce. Tímto způsobem účastník rovněž plně přijímá tato pravidla a souhlasí s jejich dodržováním.

12. Účastník souhlasí s příjmem komentářů vložených pořadatelem podle dodatků 1 a 3 níže pod projektem a s příjmem e-mailových zpráv podle dodatku 4, tyto zprávy nebudou považovány především za obchodní informace.

13. Každý účastník kromě toho přijetím pravidel potvrzuje, že: (a) plně zbavuje všechny služby jakékoliv odpovědnosti; (b) akce není žádným způsobem sponzorována, schvalována, spravována ani jinak spojena s některou ze služeb.

14. Služby nebudou nést za akci odpovědnost. Všechny dotazy, připomínky a stížnosti týkající se akce je nutno směřovat pouze na pořadatele, a ne na jiné osoby. Zejména by neměly být zasílány vlastníkům ani správcům služeb.

Odstavec 4

Pravidla pro udělení titulu Inspirace týdne

1. Projekty nahrané do jednotlivých služeb nebo odeslané prostřednictvím formuláře každý týden v období trvání akce od pondělí 00:00 do neděle 23:59 hodin jsou zařazeny mezi způsobilé projekty v daném týdnu.

2. Takto rozdělené projekty potom editor pořadatele vyhodnotí na základě principu nestrannosti. Kritérii pro hodnocení jsou kreativita a estetika. Editor pořadatele vybere v období trvání akce jeden projekt v každém týdnu, který získá titul "Inspirace týdne".

3. Editor je oprávněn uplatnit další hodnotící kritéria, která odrážejí zvláštní povahu projektů. Editor pořadatele vyhodnocuje projekty bez znalosti osobních údajů jejich autorů. Pokud nastanou okolnosti, kdy může být nestrannost editorova hodnocení zpochybněna, je editor povinen zdržet se hodnocení daného projektu.

4. Účastník, který předložil projekt způsobem upřesněným v: (i) odstavci 3.4 (i) pravidel, a jehož projekt získal titul "Inspirace týdne", obdrží komentář pod svým projektem, jehož šablona je k pravidlům připojena jako Dodatek 3; (ii) odstavci 3.4 (ii) pravidel, a jehož projekt získal titul "Inspirace týdne", obdrží e-mail, jehož šablona je k pravidlům připojena jako Dodatek 4. Účastník, jehož projekt získá titul "Inspirace týdne" a který si přeje obdržet cenu, musí poskytnout osobní údaje nezbytné k předání ocenění v souladu s informacemi obdrženými od pořadatele do 10 dnů od obdržení zprávy. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Pokud však účastník není schopen tyto údaje poskytnout ve lhůtě uvedené výše, ztratí nárok na cenu.

5. Inspirace týdne bude vyhlášena každé úterý v období trvání akce na webuwww.inspirace.pepco.cz a na fanpage jako samostatný příspěvek.

Odstavec 5

Ceny

1. Účastník, jehož projekt získá titul "Inspirace týdne" (dále vítěz) je oprávněn získat cenu v podobě nákupní poukázky v hodnotě 250 Kč v kterékoliv zvolené prodejně PEPCO (dále cena).

2. Spolu s cenou poskytne pořadatel výherci další peněžní odměnu rovnou 11,11 % hrubé hodnoty ceny. Pořadatel odečte od celkové hodnoty ceny daň ve výši 10 % z její hodnoty na základě paušální daně z příjmů platné pro cenu podle článku 30(1)(2) zákona o daních z příjmů osob a zaplatí částku daně příslušnému finančnímu úřadu. Ceny budou doručeny v souladu s platnými daňovými předpisy.

3. Cena bude odeslána poštou doporučeně na náklady pořadatele. Cena bude dodána do 10 pracovních dnů od chvíle, kdy výherce odešle pořadateli odpověď na informace obdržené od organizátora dle odstavce 4.4 pravidel.

4. Pokud organizátor zašle další dotazy ohledně doručení ceny, výherce se zavazuje reagovat do 3 pracovních dnů po obdržení zprávy nebo komentáře od pořadatele.

5. Pokud výherce není schopen poskytnout údaje stanovené v Dodatku 3 nebo Dodatku 4 ve lhůtě stanovené v pravidlech, má se za to, že se účastník vzdal práva na cenu i všech souvisejících nároků vůči pořadateli a PEPCO.

6. Pořadatel ani PEPCO neručí za správnost a pravost údajů účastníků včetně vítězů, včetně neschopnosti je kontaktovat nebo jim doručit ceny z důvodů zapříčiněných účastníkem, zejména pokud účastník neposkytl skutečnou adresu, na kterou je možno cenu odeslat, ani neposkytl údaje uvedené v pravidlech, případně pokud jsou poskytnuté údaje neúplné nebo zastaralé. V případě, že je titul "Inspirace týdne" udělen osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v pravidlech, ztrácí tato osoba právo na výhru. Pokud je tato skutečnost zjištěna až po doručení ceny, příslušná osoba je povinna ji bez odkladu vrátit.

7. Získané ceny nelze vyměnit za hotovost.

8. Vítězové nesmějí převádět právo na získání ceny třetím stranám.

9. Ceny, které nebyly dodány jako součást akce, zůstávají pod kontrolou pořadatele.

Odstavec 6

Publikace inspirace

1. Účastník projektu souhlasí se zveřejněním svého projektu a svého snímku nebo snímku dítěte (pokud je zapojeno do projektu) na webových stránkách www.inspirace.pepco.cz spolu s následujícími údaji: přezdívka používaná účastníkem v jedné ze služeb nebo jméno a příjmení účastníka a popis daného projektu.

2. Udělením souhlasu s výše uvedeným souhlasí účastník s bezplatným zveřejněním svého snímku nebo snímku dítěte (pokud je zapojeno do projektu) zahrnutého do projektu. Souhlas se týká zveřejnění projektu zcela nebo zčásti, bez omezení, pořadatelem a PEPCO pro účely související s organizací akce prostřednictvím šíření projektu. Účastník zároveň souhlasí s použitím svého snímku nebo snímku dítěte (pokud je zapojeno do projektu) zahrnutého do projektu jak pořadatelem a PEPCO, tak osobami jimi pověřenými pro účely souvisejícími s pořádáním akce. Výše uvedený souhlas platí také pro zveřejnění snímku v tisku a na internetu. Udělením výše uvedeného souhlasu se účastník vzdává všech nároků, jak nyní, tak do budoucna, zejména pohledávek vůči pořadateli nebo PEPCO za poplatky za použití výše uvedených snímků pro výše uvedené účely.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo odstranit část popisu uživatele, změnit popis uživatele nebo přidat další popisy, se kterými uživatel souhlasí.

4. Udělení souhlasu se zveřejněním projektu je dobrovolné. Nicméně je vyžadováno v případě účasti v akci.

Odstavec 7

Licence

1. Při vstupu do akce účastník vyjadřuje, že poskytuje PEPCO trvalou, bezplatnou, nevýhradní, celosvětovou licenci vykonávat majetková práva k projektu a za jakýmkoliv účelem a zejména za účelem propagační činnosti prováděné PEPCO v následujících oblastech použití:

a. pořízení a reprodukce: kopírování pomocí jakékoliv technologie včetně použití magnetického záznamu, fotografické, audiovizuální, digitální, optické, tiskové a výpočetní techniky, bez ohledu na formát záznamu a média, velikost, formu, technologii, vazbu, typ a způsob distribuce nebo zpřístupnění veřejnosti;

b. zadání do paměti počítače, dočasný i trvalý záznam a pořízení kopií těchto záznamů; archivace záznamů;

c. zadání do informačních a komunikačních technologií a sítí a jiných způsobů přenosu dat, tedy SMS, MMS apod., a interaktivní komunikace;

d. zadání do multimediálních sítí, včetně internetu a mobilních telefonních sítí;

e. přenos pomocí informačních technologií a telekomunikačních prostředků pro přenos obrazu.

2. Účastník souhlasí s tím, že PEPCO může používat jeho jméno a příjmení nebo přezdívku při publikování projektů způsobem popsaným v oddílu 6 pravidel a také k výběru titulu "Inspirace týdne" a ke zveřejnění výsledků akce.

3. PEPCO získává zdarma, autorská práva na projekt vylosovaných výherců podle článku 921(3) občanského zákoníku, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 7.1.

4. Účastník neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasí s uplatňováním a poskytnutím odvozených práv k oceněným projektům pro oblasti použití uvedené v odstavci 7.1 včetně začlenění, zcela nebo zčásti, podle uvážení PEPCO, do jiného díla, včetně výtvarného umění, audiovizuálního, multimediálního či zvukového díla nebo v kombinaci s takovým dílem a jeho veřejným šířením v oblastech použití uvedených v odstavci 7.1, případně jiného začlenění nebo v kombinaci s dílem nebo výtvorem jiným než dílo definované v článku 1(1) a článku 1(2)(1) autorského zákona.

5. Účastník akce se vzdává jakéhokoliv poplatku za využívání projektu, především poplatku za zveřejnění projektu na webových stránkách, fanpage a pro projekt, který by byl jinak zpřístupněn veřejnosti.

6. Účastník se zavazuje, že pokud budou vůči PEPCO nebo pořadateli vzneseny nároky třetích stran za porušení autorských práv třetích stran v rámci projektu, zapojí se účastník ihned do daného případu namísto nebo vedle PEPCO nebo pořadatele jako vedlejší účastník. Účastník uhradí PEPCO nebo pořadateli veškeré výdaje týkající se sporu, včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů udělených konečným soudním rozhodnutím bez možnosti odvolání. Pokud jsou vzneseny nároky uvedené výše, PEPCO nebo pořadatel musí neprodleně informovat účastníka na adrese poskytnuté účastníkem a zapojit jej do daného případu.

Odstavec 8

Ochrana osobních údajů

1.

1. PEPCO je správcem osobních údajů poskytnutých účastníky akce.

2. PEPCO zpracovává osobní údaje pro účely související s realizací akce, například přezdívku / jméno a příjmení účastníka akce, které jsou použity v jedné ze služeb, e-mailovou adresu a snímek účastníka nebo dítěte (pokud je zapojeno do projektu). Zpracování údajů účastníka akce je založeno na souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů udělenému pořadateli ve formuláři nebo vyjádřeného kladnou odpovědí na komentář připojený jako Dodatek 1. Udělení souhlasu je dobrovolné. Nicméně je vyžadováno v případě účasti v akci a obdržení ceny.

3. U vítězů PEPCO také zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo domu a bytu, PSČ, město, rodné číslo, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem udělení ceny a plnění daňových povinností. Základem pro zpracování údajů jsou ustanovení právních předpisů a plnění právních závazků správce. Účastníci vyjadřují souhlas se zpracováním těchto údajů odesláním zprávy s výše uvedenými údaji podle dodatku 3 nebo 4 k e-mailům uvedeným v odstavci 4.5. I když je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, je předpokladem pro získání výhry.

4. Účastník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na jejich opravu a omezení jejich zpracování. Účastník má právo na výmaz údajů. Takové vymazání nebo požadavek na vymazaní osobních údajů před ukončením akce však bude mít za následek vyřazení účastníka z účasti v akci. Účastník má také právo vznést proti dalšímu zpracování svých osobních údajů námitky a zrušit souhlas se zpracováním údajů, pokud jej již udělil. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Účastník má právo na přenositelnost údajů.

5. Údaje účastníka budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených cílů, ke splnění všech povinností vyplývajících z jednotlivých ustanovení právních předpisů a k ochraně proti možným nárokům. Údaje účastníků, kteří nevyhráli, nebudou uchovávány déle než po dobu tří let omezení nároků[1] od posledního zaslání projektu účastníka do akce. Období uchovávání dat vítězů nepřesáhne 5 let od konce roku, v němž byla cena vítězi udělena. PEPCO se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů poskytnutých účastníkem. Údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

6. Účastník má právo podat stížnost u orgánu dozoru, tedy u vedoucího úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. PEPCO prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, stejně jako u zákona o ochraně osobních údajů z 10. května 2018 (zákon č. 2018, položka 1000).

8. Pro účely správy akce bylo zpracování osobních údajů účastníků svěřeno společnosti Testardo Gram Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě a poskytovateli služeb kurýra, které jsou zavázány PEPCO nebo pořadateli prostřednictvím odpovídajících smluv, pro stejné účely, pro které byly údaje shromážděny, tedy ke kontaktování účastníka a doručení výhry na základě souhlasu účastníka, jakož i k ochraně vůči nárokům účastníků akce nebo třetích stran, ke zvažování stížností a splnění právních povinností správce. Mezi příjemce údajů mohou také patřit spolupracovníci PEPCO, osoby pověřené PEPCO, subjekty zpracovávající údaje jménem správce a osoby oprávněné k přístupu k údajům podle platných zákonů. Osobní údaje účastníka nebudou předány do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

9. V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se účastník může obrátit na inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu iodo@PEPCO.eu.

Odstavec 9

Stížnosti

1.

1. Všechny stížnosti související s projektem je nutno podat písemně doporučeně poštou nebo kurýrem na adresu organizátora (ul. Prosta 51, 00-838 Varšava) s poznámkou "PEPCO Akce" do 14 dnů od vyhlášení "Inspirace týdne", v týdnu, ve kterém se účastník podávající stížnost zapojil do akce. Pozdější stížnosti nemají právní účinky.

2. Stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení účastníka a adresu, na kterou má být odeslána odpověď organizátora, důvod stížnosti a obsah požadavku.

3. Stížnosti jsou posuzovány na základě pravidel a obecně platných zákonů Polské republiky.

4. Pořadatel se bude stížnostmi zabývat do 7 dnů od jejich obdržení.

5. Pořadatel oznámí účastníkovi způsob řešení stížnosti poštou.

6. Odvolání k postupu vyřizování stížností je dobrovolné a není podmínkou k řešení těchto nároků u soudu.

7. Pořadatel, PEPCO a účastníci budou vynakládat úsilí při vyřešení prostřednictvím přátelského jednání o všech sporech vzniklých na základě pravidel nebo vztahujících se k organizaci projektu. Spory, které nebudou smírně vyřešeny ani po vynaložení úsilí, budou vyřešeny soudně.

Odstavec 10

Různé

1. Bez ohledu na ustanovení pravidel může pořadatel pozměnit pravidla z oprávněného důvodu, například:

1.

a. odstranění nejasností týkajících se výkladu ustanovení pravidel;

b. zjednodušení zásady správy akce;

c. zavedení dalších cen, které lze v rámci akce udělit;

d. prevence zneužití či jiného porušení těchto pravidel; e. změna obecně platných zákonů, které mají přímý vliv na pravidla.

1.

2. Tato pravidla nelze měnit u základních povinností pořadatele, zejména u povinnosti doručit ceny, ani nemohou ovlivnit práva účastníků nabytá před změnou pravidel.

3. Pravidla jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři provozovatele a na webu www.inspirace.pepco.cz/pravidla.

4. Pokud pravidla nestanoví jinak, jsou všechny náklady spojené se zapojením účastníka do akce, včetně poplatků za přístup k internetu, účtovány účastníkovi akce.

5. Tato pravidla začínají platit od data spuštění akce.

Dodatek 1 Komentář organizátora

Pokud se chcete zapojit do propagační akce s názvem Inspirace PEPCO, odpovězte prosím na tento komentář "Ano". V našem chápání svou zprávou souhlasíte, aby PEPCO zpracovalo vaši přezdívku nebo jméno a příjmení a snímek váš nebo vašeho dítěte/svěřence, za které nesete rodičovskou zodpovědnost a které nedosáhlo věku 16 let (je-li takový snímek součástí projektu) pro účely vztahující se k účasti v akci a na zveřejnění vašeho projektu spolu se všemi snímky do něj začleněnými a popsanými na webu www.inspirace.pepco.cz, a přijímáte obsah těchto pravidel. Odkaz na pravidla akce: www.inspirace.pepco.cz/pravidla

Dodatek 2 Přihlašovací formulář

Uznávám, že jsem si přečetl(a) pravidla propagační akce s názvem "Inspirace PEPCO" dostupná na webu: www.inspirace.pepco.cz/pravidla, jejich ustanovení přijímám bez výhrad a prohlašuji, že splňuji všechny podmínky pro účast v této akci.

Souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů v souladu s pravidly propagační akce s názvem "Inspirace PEPCO", která jsou dostupná na webu www.inspirace.pepco.cz/pravidla, a to:

1.

1.

1.

1. jméno a příjmení / přezdívka,

2. e-mailová adresa,

3. snímky zahrnuté do projektu.

Vyjadřuji souhlas s použitím mého snímku zahrnutého do projektu i snímku mého dítěte/svěřence, za kterého mám rodičovskou zodpovědnost (je-li takový snímek součástí projektu), pro účely týkající se účasti v propagační akci "Inspirace PEPCO" v souladu s propagační akcí "Inspirace PEPCO". Současně prohlašuji, že projekt neobsahuje obrázek dítěte, které nedosáhlo věku 16 let.

PEPCO Czech Republic s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, je správcem vašich osobních údajů (dále správce). V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se účastník může obrátit na inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu iodo@PEPCO.eu. Údaje budou zpracovány s cílem umožnit organizátorům akce PEPCO Inspirace, abychom vás mohli kontaktovat a zaslat vám výhry na základě vašeho souhlasu, jakož i k ochraně před nároky účastníků akce nebo třetích stran, aby zvážila právní povinnost správce, která vyplývá mimo jiné z článku 41(4) a článku 30(1)(2) zákona daních z příjmů osob z 26. července 1991 (sbírka zákonů 2018, položka 200).

Dodatek 3 Komentář provozovatele účastníkovi, jehož projekt získal titul "Inspirace týdne"

Blahopřejeme vám. Získali jste cenu "Inspirace týdne". Uveďte prosím své osobní údaje pro účely odeslání ceny ve svém osobním vzkazu nebo ve formuláři uvedeném níže: "Souhlasím, aby PEPCO Czech Republic s.r.o. v souladu s pravidly propagační akce "Inspirace PEPCO" dostupnými na __________________________ zpracovávala moje osobní údaje jako například: ___________ (jméno), ____________ (příjmení), ________ (ulice), ______________ (číslo domu a bytu), ___________ (PSČ), _____________ (město), _____________ (rodné číslo), ____________ (emailová adresa), za účelem zaslání ceny a plnění daňových povinností.

Dodatek 4 Komentář provozovatele účastníkovi, jehož projekt získal titul "Inspirace týdne"

Souhlasím, aby PEPCO Czech Republic s.r.o. v souladu s pravidly propagační akce "Inspirace PEPCO" dostupnými na __________________________ zpracovávala následující moje osobní údaje:

Jméno:

Příjmení:

Ulice:

Číslo domu a bytu:

PSČ:

Město/obec:

Rodné číslo:

pro účely doručení ceny na moji adresu a plnění daňových povinností.

PEPCO Czech Republic s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, je správcem vašich osobních údajů (dále správce). V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se účastník může obrátit na inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu iodo@PEPCO.eu.

Údaje budou zpracovány s cílem umožnit organizátorům akce PEPCO Inspirace (dále akce), abychom vás mohli kontaktovat a zaslat vám výhry na základě vašeho souhlasu, jakož i k ochraně před nároky účastníků akce nebo třetích stran, aby zvážila právní povinnost správce, která vyplývá mimo jiné z článku 41(4) a článku 30(1)(2) zákona o daních z příjmů osob z 26. července 1991 (sbírka zákonů 2018, položka 200).

[1] Promlčecí lhůta končí posledním dnem kalendářního roku.